Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

اساتید باید از علوم ورزشی بهره خوبی دا شته با سند . همچنین در اهداف برنامه خود اولویت ها را به نحو صحیح تنظیم کنند . سه ویژگی اساتید موفق عبا رتند از : د انش ورزشی ، انگیزه برای استاد خوب بودن ، انتقا ل فکر . 

هیچ چیز نمی توا ند جا یگزین دا نش شما در زمینه تکنیک ها ، قوا نین و مقررات و را هبردها ی رشته ای ورزشی که مربی آن هستید شود . گا هی تصور می کنیم داشتن چنین دانشی ، در آموزش ورزشکاران مبتدی در مقا یسه با ورزشکاران حرفه ای از اهمیت کمتری برخوردار است ، اما چنین فرضی نادرست است . در حقیقت در آموزش اصول اسا سی به ورزشکا ران حرفه ای نیا زمند یم .     

فقدان دانش در آموزش مهارت ها ، خطر صدمه و ناامیدی پس از شکست های پیاپی را به دنبال دارد . هر چه دانش شما در زمینه آموزش مهارت های پایه رشته ورزشی بیشتر باشد و هر چه بیشتر درباره ترتیب صحیح آموزش این مهارت ها بدانید ، شما و ورزشکاران بیشتر لذت خواهید برد .

افزون بر این ها توانا یی شما در آموزش این مها رت ها شاءن و احترام زیادی برای شما از جانب نوجوانان به همراه خواهد داشت ، زیرا آن ها برای این امر ارزش فراوانی قائلند . چنین احترامی به شما اعتبار می بخشد و شما می توانید با استفا ده از آن چیزهای مهم دیگری همچون روحیه ورزشکاری ، کنترل عوا طف ، احترام به دیگران و احترام به خود را به آنان بیاموزید . یکی از رایج ترین راه های کسب دانش دربا ره تکنیک ها ، قوا نین و راهبرد ها این است که در گذشته در رشته مورد نظر مدال کسب کرده باشید . اما آگا هی تنها در گذ شته دا نشی را که نیا ز دارید به شما نمی دهد و مدال نیاوردن نیز به این معنی نیست که نمی توا نید این دانش را کسب کنید . در بیشتر جوامع منا بع ا طلاعا ت درباره رشته ورزشی شما وجود دارد . شما می توا نید با دیدن کار سایر مربیان در مسابقات لیگ و همچنین در سطوح آموزشگاه ها و دانشگاه ها چیزها یی بیاموزید . به خا طر داشته باشید روش هایی که برای بزرگسالان منا سب است ، بطور قطع برای ده سا له ها منا سب نیست.

 

شما اگر تمام مهارت ها و دانش ها را دارا باشید ، بدون وجود انگیزه برای استفا ده از آن ها ، یک استاد موفق نخواهید بود . در حقیقت شما هنگا می که با نوجوانی روبرو می شوید که توانایی تبدیل شدن به یک ورزشکار بسیا ر خوب را دارد ، اما فاقد انگیزه است ، به خوبی به اهمیت انگیزه پی خواهید برد .

گاهی اساتید انگیزه دارند ، اما وقت ندارند ، به سخن دیگر ، انگیزه ندارند ، تا برای استاد خوب شدن زمان لازم را صرف کنند . استاد باید برای آموزش هنرجویان بزرگ اسطوره ای از صبر و ازخودگذشتگی باشد.

 

انتقا ل فکر

 

معنی این اصطلاح چیست ؟ توانا یی درک فوری افکا ر ، احساسات و عواطف ورزشکارانتان و نحوه انتقال افکار به آن ها . اساتید موفق صاحب قوه انتقا ل فکر هستند . آن ها می توا نند احساس شادمانی ، ناامیدی ، بی قراری و خشم را در ورزشکار درک کنند . اساتیدی که دارای این توانایی هستند ، می توانند به سخنان ورزشکار گوش دهند  و درک خود را از آنچه می شنوند ، بیان کنند . اساتیدی که دارای قوه انتقال فکرند ، بندرت شاگردی را تحقیر ، و تنبیه کرده به شخصیت ورزشکار خدشه وارد می کنند . زیرا آن ها می دانند در از دست دادن شخصیت چه ا حساسی به   انسان دست می دهد مربیانی که دارای قوه انتقا ل فکرند آمادگی بیشتری برای حفظ احترام ورزشکار دارند و به  نوبه  خود ، از جانب ورزشکار بیشتر مورد احترام قرار می گیرند ، برای موفقیت در کار مربیگری شما به انتقا ل فکر نیاز  دارید و ازخودگذشتگی.